Podmínky pro poskytování vzdělávacích služeb1 §

1. Tyto podmínky se vztahují na organizátora, zákonného zástupce a účastníky školení a kurzů Robocode sp. Z o. O., dále jen Školení.

2. Pokud tyto podmínky uvádějí „rodiče", měli by být rovněž chápáni jako „Zákonní zástupci" nebo jiné oprávněné osoby. Formulace „dílny", „výcvik" a „třídy", „dítě" a „účastník", jakož i „trenér", „vedoucí" a „instruktor" jsou používá se zaměnitelně.


2 §

Pořadatelem kurzů a školení je společnost:

Robocode Sp.z.o.o, se sídlem v Lublinu, v Hugona Kołłątaja 6/3, NIP 7123392509, REGON: 384329521


3 §

1. Účastníky workshopu mohou být děti od 10 let. Organizátor umožňuje možnost účasti mladších dětí po dohodě s instruktorem a rodičem.

2. Workshopy vycházejí z vlastních materiálů.

3. Robocode trenéři dělají vše pro to, aby dětem poskytli nejlepší a bezpečné podmínky, umožňují jim aktivně se účastnit plánovaných činností a života ve skupině.

4. Rodiče jsou odpovědní za bezpečnou cestu svého dítěte na místo kurzu a zpět (v případě stacionárních tříd). Děti vyzvedávají pouze osoby uvedené na kartě účastníka. V případě samostatného návratu dítěte domů jsou rodiče povinni napsat prohlášení (obsažené v průkazu účastníka).


4 §

Používání služeb organizátora je možné po:

1. Seznámení se s těmito podmínkami a po seznámení účastníka workshopu s podmínkami a přijetí podmínek

2. Platba poplatku za celý kurz nebo na splátky ve sjednané výši s vedoucím školy na účet

ORGANIZÁTORA nejpozději 1 den před zahájením výuky.


5 §

1. Platba může být rozdělena do několika měsíčních splátek, v případě kurzů trvajících 2 nebo více měsíců.

2. Platba by měla být provedena před vyučováním. Při absenci platby organizátor nemusí přijmout účastníka do kurzu.

3. Poplatek by měl zahrnovat ID účastníka v názvu převodu. ID číslo je jednou uloženo do paměti poté, co ho zapsal do tréninku Robocode Sp. z o. o., a zůstane nezměněn.

4. Platby lze provádět automaticky prostřednictvím odkazu na externí platební systém, který bude zaslán vedoucím školy nebo samostatně bankovním převodem na účet organizátora.

5. Po obdržení platby organizátor vystaví na žádost rodičů / zákonných zástupců fakturu po obdržení následujících údajů: jméno a příjmení / název instituce, IČO, celá adresa.


6 §

1. Přijetí těchto předpisů a zaplacení částky za kurz znamená rezervaci místa ve třídě organizátorem pro daného účastníka a přijetí podmínek účasti na seminářích.

2. Všechny podmínky účasti jsou zahrnuty v těchto Podmínkách a rozvrh hodin je poskytován před nebo v den zahájení kurzu.

3. S podrobnostmi se můžete seznámit telefonicky na +420 792 339 505 a elektronicky na info@robocode.cz nebo na katerina.zakova@robocode.cz. Další informace naleznete na webových stránkách www.robocode.cz


7 §

1. Stížnosti týkající se tříd by měly být zasílány poštou na tuto adresu: 20-006 Lublin, Kołłątaja 6/3 nebo e-mailem: info@robocode.cz. Pořadatel posoudí stížnosti do 14 dnů.

2. Podle zákona spotřebitele může opatrovník odstoupit z účasti ve třídách bez udání důvodu do 14 dnů ode dne přijetí těchto předpisů zasláním příslušné zprávy organizátorovi poštou na tuto adresu: 20-006 Lublin, Kołłątaja 6/3 nebo e-mailem: info@robocode.cz. Odstoupení z kurzu účastníka neuvolní z povinnosti uhradit zbývající poplatky.

3. Pokud organizátor není informován o odstoupení z účasti na hodinách min. tři dny před začátkem lekce je poplatek za tuto lekci nevratný.

4. Pokud k odstoupení dojde během tréninkového cyklu, organizátor není povinen vrátit platby za kurzy, kde účastník chyběl.

5. Pokud dítě chybí ve vyučování z důvodu nemoci, mohou se konat zameškané hodiny k jinému datu uvedenému Organizátorem zvolenému rodiči / zákonnému zástupci.

6. Je možné přesunout 100% platby směrem k (jako celek nebo k jeho části) dalším platbám školení nabízená Organizátorem.

7. Poplatek za účast na Školení může být vrácen pouze v případě dlouhodobé absence (nad 14 dnů – nemoc dítěte a není možné nahrazení hodin), pokud je o tom organizátor informován telefonicky nebo emailem.

8. Poplatek za účast na školení bude vrácen na stejný účet, pokud klient neuvede. Pokud zákazník požaduje vrácení peněz na jiný bankovní účet, než na který je veden po provedení platby bude zákazník povinen zaslat písemné prohlášení na adresu adresa: info@robocode.cz


8 §

V případě nedostatečného počtu účastníků školení může organizátor zrušit lekce před datem jejich zahájení, přičemž provede přiměřenou náhradu. Poplatky se vrátí zákazníkovi do 3 pracovních dnů.


9 §

Přijetí těchto předpisů se rovná prohlášení, že zákazník zůstal informován, že autorská práva k programům, hrám, aktivitám a vzdělávacím lekcím jsou duševní vlastnictví Robocode sp. z o. o. a spolupracujících společností.


OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují pravidla týkající se zpracování osobních údajů správcem na webových stránkách, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv osob, kterých se tykají tyto údaje, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů na webových stránkách.
 • Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek je společnost RoboCode sp. z o.o. se sídlem v Lublinu (20-006), ul. Hugo Kołłątaja 6/3, zapsána do rejstříku podnikatelů vnitrostátního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Lublin-Wschód ve Świdniku, 6. obchodní oddělení národního soudního rejstříku, pod číslem 0000747335, NIP 7123374500, e-mailová adresa: pl@robocode.pro - dále jen „Správce", a zároveň je poskytovatelem služeb webových stránek a Prodejcem.
 • osobní údaje na webových stránkách zpracovává správce v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/WE (obecná pravidla ochrany osobních údajů) - dále jen „GDPR" nebo „Nařízení GDPR". Oficiální text nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 • Používání webových stránek, včetně nákupů, je dobrovolné. Podobně je poskytování osobních údajů příjemcem služby nebo zákazníkem využívajícím webové stránky dobrovolné, s výjimkou dvou případů:
uzavírání smluv se Správcem – neposkytnutí, v případech a v rozsahu uvedeném na Webové stránce a v Pravidlech Webové stránky a těchto zásadách ochrany osobních údajů, osobních údajů nezbytných pro uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb se Správcem má za následek nemožnost

uzavření této smlouvy. Poskytování osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů uzavřít tuto smlouvu se Správcem, je povinen poskytnout požadované údaje. Pokaždé bude rozsah údajů požadovaných k uzavření smlouvy předem uveden na webové stránce a v pravidlech webové stránky;

 • zákonné povinnosti správce - poskytování osobních údajů je požadavkem vyplývajícím z obecně platných právních předpisů ukládajících správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů za účelem vedení daňové nebo účetní knihy) a jejich neposkytnutí znemožní správci splnit tyto povinnosti.
 • Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se tykají zpracovávané osobní údaje, zejména je odpovědný a zajišťuje, aby jím shromážděné údaje byly:
 • zpracovávány v souladu se zákonem;
 • shromažďovány pro stanovené zákonné účely a nepodléhaly dalšímu zpracování v rozporu s těmito účely;
 • správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány;
 • uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci osob, jichž se týkají, ne déle, než je nutné k dosažení účelu zpracování, a
 • zpracovávány způsobem zajišťujícím příslušnou ochranu osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným použitím, a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními.
 • S ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i na riziko porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností rizika, Správce přijímá vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování probíhalo v souladu s tímto nařízením a bylo možné to prokázat. Tato opatření jsou podle potřeby přezkoumávána a aktualizována. Správce využívá technická opatření k tomu, aby zabránil neoprávněným osobám získávání a úpravu osobních údajů zasílaných elektronicky.


ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮo Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

o subjekt údajů se souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;

o zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo k přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;

o zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce;

o nebo zpracování je nezbytné pro účely, související se s oprávněnými zájmy Správce nebo třetí strany, pokud tyto zájmy převažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

o Zpracování osobních údajů Správcem vždy vyžaduje existence alespoň jedné z podmínek uvedených v odst. 2.1 zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování Správcem osobních údajů uživatelů služeb a zákazníků webové stránky jsou uvedeny v další části zásad ochrany osobních údajů - ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA WEBOVÉ STRÁNCEo Pokaždé, když účel, základ, období a rozsah, jakož i příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem, vyplývají z činů provedených daným uživatelem služby nebo zákazníkem na webových stránkách.

o Správce může zpracovávat osobní údaje na webových stránkách pro následující účely, z následujících důvodů, v následujících obdobích a v následujícím rozsahu:Účel zpracování údajů Právní základ zpracování a doba uchovávání údajů Rozsah zpracovávaných údajů -plnění kupní smlouvy a zasílání personalizovaných obchodních informací jako součást přímého marketingu.-pro plnění smlouvy o poskytování Elektronických služeb.-přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv - článek 6 odst.1 písmeno b a f) nařízení GDPR (plnění smlouvy a oprávněný zájem správce).- Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k provedení, vypovídání nebo jinému ukončení uzavřené smlouvy.- Údaje jsou uchovávány po dobu oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu omezení nároků vůči subjektu údajů v důsledku obchodní činnosti prováděné Správcem. Promlčecí doba je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky z podnikání jsou tři roky, u kupní smlouvy jsou dva roky). Maximální rozsah: jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město), adresa bydliště/podnikání/sídlo (pokud se liší od doručovací adresy) a daňové identifikační číslo (DIČ) uživatele služby nebo zákazníka Marketing Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (souhlas).Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel Emailová adresa Vyjádření názoru zákazníka ohledně uzavřené kupní smlouvě. Čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel Emailová adresa Vedení daňových nebo účetních knih. Čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR ve spojení s čl. 74 odst. 2 zákona o účetnictví ze dne 30. ledna 2018 (věstník zákonů z roku 2018, položka 395).Údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem, který vyžaduje, aby správce ukládal daňové knihy (do uplynutí doby daňové povinnosti, pokud daňové předpisy nestanoví jinak) nebo účetní knihy (5 let od začátku roku následujícího po finančním roce, ke kterému se údaje vztahují). Jméno a příjmení; adresa bydliště / podnikání/ sídlo (pokud se liší od doručovací adresy), název společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ) uživatele nebo zákazníka služby. Určení, vyšetřování nebo obrana nároků, které mohou být vzneseny správcem nebo které mohou být vzneseny proti správci. Čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR.Údaje jsou uchovávány po dobu oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu omezení nároků vůči subjektu údajů v důsledku obchodní činnosti prováděné Správcem. Promlčecí doba je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky z podnikání jsou tři roky, u kupní smlouvy - dva roky). Jméno a příjmení; kontaktní telefonní číslo; emailová adresa; doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město), adresa bydliště/podnikání/sídlo (pokud se liší od doručovací adresy) a daňové identifikační číslo (DIČ) uživatele služby nebo zákazníka.


PŘÍJEMCI ÚDAJŮ NA WEBOVÉ STRÁNCE

o Pro správné fungování webových stránek, a pro řádné plnění uzavřených kupních smluv, je nutné, aby správce využíval služby externích subjektů (jako je například poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá pouze služby takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky k provedení vhodných technických a organizačních opatření, aby takové zpracování bylo v souladu s požadavky nařízení GDPR a zajištovalo ochranu práv subjektů údajů.

o Správce nepředává údaje pokaždé a všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů - Správce poskytuje údaje, pouze pokud je to nutné k dosažení daného účelu zpracování osobních údajů, a to pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení. Například pokud zákazník použije osobní odběr, nebudou jeho údaje předány dopravci spolupracujícímu se Správcem.

o Osobní údaje uživatelů služby a zákazníků webových stránek mohou být předávány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:

o dopravci / speditéři / kurýrní makléři - v případě zákazníka, který používá online službu k doručení Zboží poštou nebo kurýrem, správce poskytne shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli provádějícímu zásilku na žádost Správce v rozsahu nezbytném k dokončení dodávky Zboží zákazníkovi.

o Subjekty, zpracovávající elektronické platby nebo platební kartu - v případě zákazníka, který používá internetový obchod s elektronickými platbami nebo s platbami pomocí platebních karet, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje zákazníka vybranému subjektu zpracovávající výše uvedené platby na webových stránkách na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb provedených Zákazníkem.

o dodavatel systému výzkumu veřejného mínění - v případě, že Zákazník souhlasil s vyjádřením stanoviska k uzavřené kupní smlouvě, poskytne Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu poskytujícímu systém výzkumu veřejného mínění k uzavřeným kupním smlouvám na Webové stránce na žádost Správce v rozsahu nezbytném, aby Zákazník mohl vyjádřit své stanovisko pomocí systému výzkumu veřejného mínění.

o poskytovatelé služeb, kteří dodávají správci technická, IT a organizační řešení umožňující správci provádět obchodní činnost, včetně webových stránek a elektronických služeb poskytovaných přes jeho osobu (zejména poskytovatelé počítačového softwaru pro zajištění fungování webových stránek, poskytovatelé e-mailu a hostingu a poskytovatelé softwaru pro správu softwaru společnosti a poskytování technické pomoci Správci) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

o poskytovatelé účetních, právních a poradenských služeb poskytující Správci účetní, právní nebo poradenskou podporu (zejména účetní kancelář, advokátní kancelář nebo společnost pro vymáhání pohledávek) - Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dodavateli jednajícímu jeho jménem pouze v případě a v rozsahu nezbytném k dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.PROFILOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNCEo Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost informovat o automatizovaném rozhodování, včetně profilování uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR, a - přinejmenším v těchto případech - relevantní informace o pravidlech jejich přijímání, jakož i o významu a očekávaných důsledcích takového zpracování pro subjekty údajů. S ohledem na tuto skutečnost poskytuje správce informace o možném profilování podle tohoto odstavce zásad ochrany osobních údajů.

o Správce může použít profilování na Webových stránkách pro účely přímého marketingu, ale rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se nevztahují na uzavření nebo odmítnutí uzavřít kupní smlouvu, ani na možnost využívat Elektronické služby na Webových stránkách. Účinkem použití profilování na webových stránkách může být například připomínka nedokončených nákupů, nabídka produktu, který může odpovídat zájmům nebo preferencím dané osoby. Navzdory profilování se daná osoba samostatně rozhoduje, zda bude používat předloženou nabídku Produktu.o Subjekt údajů má právo nepřijímat rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a má právní účinky nebo obdobným způsobem významně ovlivňuje danou osobu.PRÁVA OSOBY, JÍŽ SE OSOBNÍ ÚDAJE TÝKAJÍo Právo na přístup, opravu, omezení, vymazání nebo přenos - subjekt údajů má právo požadovat od správce poskytnout mu přístup k jeho osobním údajům, opravit je, vymazat („právo být zapomenut") nebo omezit zpracování, má právo vznést námitku ke zpracování a také má právo na přenos svých údajů. Podrobné podmínky uplatnění výše uvedených práv jsou stanoveny v čl. 15-21 nařízení GDPR.

Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje zpracovává Správce na základě souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR), má právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

o Právo podat stížnost u orgánu dozoru - osoba, jejíž údaje zpracovává Správce, má právo podat stížnost u orgánu dozoru způsobem stanoveným v příslušných ustanoveních nařízení GDPR a českých zákonů, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Orgánem dozoru v České republice je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.

o Právo vznést námitku - subjekt údajů má právo kdykoli - z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací - vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již správce není oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat, ledaže prokáže existenci platných právních důvodů pro zpracování, převažujících nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo důvodů pro stanovení, vyšetřování nebo obranu nároků.

o Právo vznést námitku proti přímému marketingu - pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro takové marketingové účely, včetně profilování, v rozsahu ve kterém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.

o Za účelem realizace práv uvedených v tomto odstavci zásad ochrany osobních údajů můžete kontaktovat správce zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu správce uvedenou na začátku zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách.COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, PROVOZNÍ ÚDAJE A ANALYTIKAo Soubory cookies (cookie) jsou malé textové informace ve formě textových souborů zasílaných serverem a ukládaných na straně osoby navštěvující Web (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě smartphonu - v závislosti na tom, které zařízení používá návštěvník našich webových stránek). Podrobné informace o cookies a historii jejich vytváření najdete mimo jiné zde: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

o Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookies, když návštěvníci používají webové stránky pro následující účely:

o při identifikaci uživatelů služby, kteří se přihlásili na webovou stránku a prokázání, že jsou přihlášeni;

o zapamatování si produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky;

o zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů na web;

o přizpůsobení obsahu webových stránek individuálním preferencím zákazníka (např. podle barev, velikosti písma, rozložení stránky) a optimalizace

o používání stránek Webu;

o vedení anonymních statistik ukazujících, jak používat Web;

o remarketing, tj. průzkum chování návštěvníků webu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytování reklam přizpůsobených jejich očekávaným zájmům, a to i pokud navštěvují jiné weby v reklamní síti Google Inc. a Facebook Ireland Ltd.

o Ve výchozím nastavení většina webových prohlížečů dostupných na trhu ukládají soubory cookie automaticky. Každý má možnost definovat podmínky používání cookies pomocí nastavení svého vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například omezit částečně (např. dočasně) nebo úplně deaktivovat možnost ukládání souborů cookie - v druhém případě to však může ovlivnit některé funkce webových stránek (například může být nemožné projít objednávkou přes objednávkový formulář z důvodu, že nebyly zapamatovány produkty v košíku při následujících fázích zadání objednávky).

o Nastavení webového prohlížeče pro cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies naší webovou stránkou - v souladu se zákonem může být takový souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokud takový souhlas neexistuje, mělo by se odpovídajícím způsobem změnit nastavení prohlížeče pro cookies.

o Podrobné informace o změně nastavení souborů cookie a jejich samočinném odstranění v nejpopulárnějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

o v prohlížeči Chrome

o v prohlížeči Firefox

o v prohlížeči Internet Explorer

o v prohlížeči Opera

o v prohlížeči Safari

o v prohlížeči Microsoft Edge

o Správce může na webových stránkách používat služby Google Analytics a Universal Analytics poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a služby Facebook Pixel poskytované společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Tyto služby pomáhají správci analyzovat provoz na webových stránkách. Shromážděné údaje jsou zpracovávány jako součást výše uvedených služeb anonymizovaným způsobem (jedná se o tzv. Provozní údaje, které zabraňují identifikaci osoby), aby generovaly statistiky užitečné při správě webových stránek. Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní, tj. neobsahují identifikační prvky (osobní údaje) návštěvníků webových stránek. Správce pomocí výše uvedených služeb na webu shromažďuje takové údaje, jako jsou zdroje a prostředky získávání návštěvníků webu a způsob jejich chování na webu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých web navštěvují, IP a doménu, geografické údaje a demografické údaje (věk, pohlaví) a zájmy.

o Určitá osoba může snadno zablokovat informace o své aktivitě na Webové stránce - za tímto účelem můžete nainstalovat doplněk prohlížeče poskytovaný společností Google Inc. Je k dispozici zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=plZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍo Web může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, aby si po přepnutí na jiné webové stránky přečetl tam stanovené zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na web Správce.
10 §

1. Registrace dítěte do tříd se rovná souhlasu s užíváním fotografií dítěte navštěvujícího hodiny pro informační a propagační účely, tj. propagace kurzů vedených společností Robocode sp. z o. o., pouze prostřednictvím webových stránek: RoboCode.cz a Facebook / Twitter / YouTube / Instagram a další stránky provozované společností Robocode sp. Z o. O. Pro marketingové účely.

2. Pokud nesouhlasíte s použitím fotek účastníka, odešlete písemné prohlášení na tuto adresu: info@robocode.cz


11 §

1. V případě špatného chování dítěte, které se účastní výuky, se ho může učitel rozhodnout o vyloučení dítěte ze třídy. Rodiče / opatrovníci dítěte jsou vždy informováni o situaci vedoucím školy.

2. Platba za výuku, které se dítě nezúčastnilo z důvodu vlastní viny, se nevrací.


12 §

Smlouva může být prodloužena na další tréninkový cyklus (druhý semestr / rok) bez nutnosti další smlouvy, za předpokladu, že bude uhrazena platba vyplývající z harmonogramu dalšího cyklu.


13 §

1. Účastníci workshopu mají právo: účastnit se všech kurzů, používat elektroniku, tablety / počítače nezbytné pro realizaci programu činností, vyplnění žádosti, stížnosti a navrhované změny programu, další přestávky - taková potřeba se hlásí lektorovi.

2. Účastník je povinen řídit se pokyny a pokyny trenérů a řídit se rámcovým harmonogramem seminářů a aktivně účastnit prováděného programu workshopů a spolupracovat se členy vašeho týmu a používat pouze hardware a software určený instruktorem.

3. Účastník je povinen respektovat použitý majetek, vybavení a učební pomůcky použití během lekce a neprodleně nahlásit poškození přístrojů nebo poruch zařízení, uklidit si své místo po vyučování v souladu s pokyny lektora, nechat na místě kompletní sadu elektroniky a tablet / počítač. Po konci lekce, neopouštějte studio, budovu a vědomí lektora. Dodržujte pravidla hygieny a dobré mravy, nahlaste případy nebezpečného a nesprávného chování ostatních účastníků vůči sobě nebo jiným dětem. Nesmíte jít ven bez vědomí trenéra a nosit mimo třídu jakékoli pomůcky.

4. Rodiče / zákonní zástupci jsou odpovědní za jakékoli škody způsobené dítětem.

5. Organizátoři si vyhrazují právo vyškrtnout dítě ze seznamu účastníků školení, bez náhrady za nevyužitou část školení v případě hrubého porušení pravidel účasti a těchto podmínek.


14 §

1. Pořadatel neodpovídá za ztracené věci ani za poškozené věcí, které patří dětem ani ostatních účastníků workshopu.

2. Organizátor doporučuje, abyste si do dílny nepřinášeli cenná zařízení, jako jsou telefony, tablety, hudební přehrávače atd., pro účast ve výuce nejsou nutné.


15 §

Organizátor semináře si vyhrazuje právo změnit harmonogram aktivit na základě tempa a skupinové práce a úroveň postupu účastníků.


16 §

Pořadatel prohlašuje, že osobní údaje, které mu budou poskytnuty, budou zpracovávány v souladu s příslušnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici v dolní části webové stránky na adrese na www.robocode.cz (Ochrana osobních údajů) - Informační doložka o ochraně osobních údajů podle čl. 13 s 1–2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27/04/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů i o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecná nařízení o ochraně údajů) (Journal of Laws UE L 119, s. 1) - dále jen GDPR - rádi bychom vás informovali, že:

1. Správcem vašich údajů je naše společnost Robocode sp. Z o. O. se sídlem v Lublinu (kód: 20-006) na ul. Hugo Kołłątaja 6/3, číslo NIP: 7123392509, REGON číslo: 384329521 (dále jen „Robocode" nebo „Správce"). Můžete nás kontaktovat klasickou poštou na adresu našeho sídla nebo e-mailem (info@robocode.cz)

2. Účelem zpracování vašich údajů je uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a Správcem, dále jen: „Smlouva", pro kterou je zpracování vašich údajů nezbytné (na základě čl.6 odst.1 písm. b) GDPR).

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely související s implementací Smlouvy a přijmutí nezbytných opatření před uzavřením dohody (na základě čl.6 odst.1 písm. b) GDPR).

4. Poskytování osobních údajů není povinné, ale neposkytnutí učiní závěr, kdy plnění smlouvy nebude možné.

5. Vaše údaje získané za účelem uzavření Smlouvy budou zpracovávány, dokud nebude dosaženo účelu uvedeného v souhlasu nebo do odvolání souhlasu, podle toho, co nastane dříve. Kromě toho budou osobní údaje klientů zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění povinností uložených společností Robocode sp. z o. o. zákonem a ve lhůtě nezbytné k určení sankcí, vymáhání nebo obraně u nároků vyplývajících z uzavřených smluv.

6. Správce nemá v úmyslu předat vaše údaje do třetí země nebo organizaci mezinárodní.

7. Máte právo požádat správce o přístup k vašim údajům a jejich opravu, přenos a mazání a omezení zpracování údajů.

8. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů Správcem máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

9. Na základě vašich osobních údajů nebude správce proti vám podnikat žádné kroky, automatizovaná rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování.


17 §

1. Rodiče / zákonní zástupci jsou odpovědní za vše potřebné k výuce (rychlý internet, sluchátka a fungující mikrofon).

2. Lektor je oprávněn vyloučit dítě z lekce, pokud nepracuje či ruší ostatní.

3. Dítě, které nestačí tempu skupiny, může lektor nechat přesunout do kurzu, který má přiměřené tempo. Přesun se zákonnými zástupci domluví příslušný koordinátor.

4. Rodič, který nespolupracuje při nalezení vhodného termínu, nemá nárok na vrácení plateb.

5. Absence je nutné hlásit před zahájením výuky. Po hodině dostane rodič k dispozici nahrávku lekce a je odpovědný za doplnění znalostí.

6. Všechny nahrávky online lekcí jsou vlastnictvím společnosti Robocode sp. Z o. O.. Není dovoleno šíření či duplikování nahrávek. Všechny nahrávky jsou určeny pouze pro doplnění probírané látky po absenci.


18 §

1. Platební brána FONDY představuje jednoduchý a bezpečný způsob platby online.

2. Platební brána Fondy je pod dohledem Národní banky / číslo oprávnění FCA UK, č. 900705 /.

3. Po výběru platební možnosti budete přesměrováni na stránku banky.

4. Při platbě kartou je třeba zadat údaje z platební karty. Vaše platba bude připsána během pár minut. Tímto způsobem zaplatíte platební kartou přes internet nebo rychlým on-line bankovním převodem. Tento způsob platby není zpoplatněn.

5. Více informací naleznete na naší internetové stránce: https://fondy.eu/