DOHODA O ÚČASTI

DOHODA o službách poskytovaných společností RoboCode Sp.z.o.o


Dohoda je uzavřena ……………....... mezi společností RoboCode Sp.z.o.o, se sídlem v Lublinu, ul.Hugona Kołłątaja 6/3, NIP 7123392509, REGON: 384329521 dále jen ORGANIZÁTOR a


Pan/Paní...................... zastoupen/a.................... dále jen ZÁSTUPCE.


tel. .................... e-mail: .....................


§ 1


ZÁSTUPCE zapisuje ....................... dále jen ÚČASTNÍK (jméno a příjmení dítěte) / (datum narození) na kurzy pořádané společností RoboCode Sp.z.o.o


ve formě denních tematických aktivit v dříve oznámeném období, nazývaných škola (letní škola, zimní škola atd.) a dalších tematických aktivit nebo online školení a dalších tréninků pořádaných společností RoboCode Sp.z.o.o, - dále jen WORKSHOPY, jak je popsáno v Příloze 1 této dohody


§ 2


1. Užívání služeb ROBOCODE dítětem je možné po:


a. doručení ORGANIZÁTOROVI dohody, podepsané rodičem nebo zástupcem dítěte,


b. zaplacení na účet ORGANIZÁTORA částky ve výši 100% ceny uvedené v Příloze 1 této dohody nebo částky uvedené v ceníku https://robocode.pl/#programs, splatné předem, nejpozději 1 den před zahájením výuky;


c. v případě ročních kurzů může být platba rozložena na 8-9 měsíčních splátek, splatných do 10. dne každého měsíce výuky. Poplatek by měl zahrnovat ID účastníka v názvu převodu. Údaje pro převod: RoboCode, 20-006 Lublin, Kołłątaja 6/3Wroclaw:


Číslo účtu ORGANIZÁTORA: PKO Bank Polski 64 1020 3150 0000 3702 0118 2864 ul. Hugona Kołłątaja 6/3 | 20-006 Lublin |

https://robocode.cz/, info@robocode.cz | tel. +420255790512


Krakov:


Číslo účtu ORGANIZÁTORA: PKO Bank Polski 21102052260000660206827721 ul. Hugona Kołłątaja 6/3 | 20-006 Lublin |https://robocode.cz/, info@robocode.cz | tel. +420255790512


2. Po obdržení platby ORGANIZÁTOR na žádost rodičů / zákonných zástupců vystaví fakturu po obdržení následujících údajů: jméno a příjmení / název instituce........................
PESEL / NIP ............................
úplná adresa............................


§ 3


1. Podpis dohody a zaplacení sjednané částky znamená, že ORGANIZÁTOR rezervuje místo pro určitého ÚČASTNÍKA, a že ÚČASTNÍK přijímá podmínky účasti na hodinách.

2. Všechny podmínky účasti jsou stanoveny v této dohodě a pravidlech účasti připojených k dohodě, a rozvrh hodin bude zveřejněn před zahájením nebo v den zahájení hodin.

3. S podrobnostmi se můžete seznámit telefonicky: tel. +420255790512, e-mailem info@robocode.cz nebo na stránkách https://robocode.cz


§ 4


1. ZÁSTUPCE může odmítnout účast na hodinách zaregistrovaného dítěte zasláním příslušného oznámení ORGANIZÁTOROVI na tuto adresu: pl.robocode@gmail.com.


2. Pokud ZÁSTUPCE odmítne účast během cyklu WORKSHOPU, není ORGANIZÁTOR povinen vrátit platbu za hodiny, na kterých není ÚČASTNÍK přítomen.


3. V případě nepřítomnosti dítěte na hodinách z důvodu nemoci, zmeškané hodiny může dítě odpracovat v jiný den určený ORGANIZÁTOREM a zvolený rodiči/zákonným zástupcem.


4. Je možné převést 100% platby (vcelku nebo částečně) na další WORKSHOPY nabízené ORGANIZÁTOREM.


5. ORGANIZÁTOR nevrací platbu za účast na WORKSHOPECH nebo individuálních hodinách, pokud na nich není ÚČASTNÍK přítomen.


§ 5


V případě nedostatečného počtu účastníků účastnících se WORKSHOPŮ může ORGANIZÁTOR je zrušit před datem jejich zahájení a současně do 3 pracovních dnů přiměřeně uhradit odměnu ZÁSTUPCI.


§ 6


Podpis dohody se rovná prohlášení, že ZÁSTUPCE byl informován, že autorská práva k programům, hrám a vzdělávacím lekcím jsou duševním vlastnictvím společnosti RoboCode a souvisejících společností. ul. Hugona Kołłątaja 6/3 | 20-006 Lublin | https://robocode.cz/, info@robocode.cz | tel. +420255790512


§ 7


1. Zápis dítěte na hodiny se rovná souhlasu s použitím obrazu dítěte navštěvujícího hodiny pro informační a propagační účely, tj. Propagaci kurzů pořádaných společností RoboCode, pouze prostřednictvím webových stránek: RoboCode.pl a facebook / twitter / youtube / instagram a dalších webových stránek provozovaných RoboCode pro marketingové účely.


2. Pokud nesouhlasíte s použitím obrazu ÚČASTNÍKA, zašlete prosím písemné prohlášení na následující adresu: info@robocode.cz


§ 8


V případě špatného chování dítěte, které se účastní výuky, může pedagog provádějící výuku rozhodnout o vyloučení dítěte z výuky. Pokaždé pedagog informuje rodiče/ zástupce dítěte o takové situaci. Platba za hodiny, kterých se dítě nezúčastnilo z vlastní viny, je nevratná.


§ 9


Dohodu lze prodloužit na další cyklus WORKSHOPŮ (druhý semestr/rok), aniž by bylo nutné ji měnit, za předpokladu, že bude uhrazena platba vyplývající z harmonogramu dalšího cyklu.


ORGANIZÁTOR ZÁSTUPCE


PRAVIDLA WORKSHOPŮ


Pokud se tyto předpisy vztahují na „rodiče", mělo by to být chápáno také jako „zákonní zástupci" nebo jiné jimi pověřené osoby. Pojmy „workshop" a „hodiny", „dítě" a „účastník" a „trenér" a „instruktor" jsou používány jako synonyma.


Dodržování pravidel těchto předpisů umožní všem účastníkům maximálně využít strávený čas a umožní lektorům je správně provádět.


1. Pravidla workshopů se vztahují na všechny účastníky od okamžiku, kdy je dítě předáno lektorům, až do konce vyučování, tj. kdy rodiče si dítě vyzvednou.


2. Rodiče jsou povinni si tyto předpisy přečíst a seznámit s nimi účastníky workshopu.


3. Organizátorem hodin je RoboCode se sídlem v Lublinu, ul. Hugona Kołłątaja 6/3, NIP: 7123392509, REGON: 384329521


4. Workshopů se mohou účastnit děti od 5 let. Organizátor umožňuje účast mladším dětem po dohodě s instruktorem a rodičem.


5. V případě kreativních kurzů jsou workshopy založeny na vlastních materiálech.


6. Školitelé RoboCode vynakládají veškeré úsilí, aby vytvořili co nejlepší a bezpečné podmínky pro děti, umožnily jim aktivně se účastnit plánovaných aktivit a života skupiny.


7. Budovy, ve kterých jsou organizovány workshopy, mají kladný závěr hasičského sboru a učebny splňují požadavky školicích místností.


8. Rodiče jsou odpovědní za bezpečnou cestu dítěte k místu pořádání workshopů a zpět (pokud se provádí v prostorách Organizátora). Děti vyzvedávají pouze osoby uvedené na kartě účastníka. Pokud dítě bude navštívit workshopy a vracet se domů samostatně, jsou rodiče povinni napsat prohlášení (obsažené v kartě účastníka).


9. Přihlášení na webu RoboCode.pl nebo jednotlivě v kanceláři Organizátora a provedení platby nebo platby předem za workshop na bankovní účet: ORGANIZÁTOR: PKO Bank Polski 64 1020 3150 0000 3702 0118 2864 ul. Hugona Kołłątaj 6/3 | 20-006 Lublin je podmínkou pro zapsání dítěte do seznamu účastníků. Do názvu převodu zadejte: jméno a příjmení dítěte, název programu a den v týdnu (v případě běžných hodin) nebo datum zahájení kurzů (v případě jednotlivých hodin).


10. Pokud Organizátor není informován o tom, že dítě nezúčastní na hodinách min. 3 dny před datem zahájení, poplatek je nevratný.


11. Je možné převést 100% platby na jiné aktivity / workshopy nabízené Organizátorem (vcelku nebo částečně). Tyto workshopy by měly začít do 2 měsíců od data platby.


12. Pokud k rezignaci dojde v průběhu výuky, Organizátor není povinen vrátit platbu za hodiny, na kterých účastník není přítomen. Zmeškané hodiny dítě může odpracovat s jinou skupinou v jiném čase, pokud jsou v jiné skupině volná místa.


13. Poplatek za účast na workshopech může být vracen pouze v případě dlouhodobé (nad 14 dnů) nemoci dítěte, pokud je o tom Organizátor informován telefonicky nebo e-mailem.


14. Účastníci workshopu mají právo: účastnit se všech hodin, používat bloky, tablety / počítače nezbytné pro realizaci programu kurzů, podávat žádosti, stížnosti a návrhy na změny v programu, mít další přestávky - o této potřebě je třeba informovat školitele.


15. Účastník je povinen: řídit se pokyny a instrukcemi školitelů, řídit se rámcovým harmonogramem workshopů, nechat mobilní zařízení dovážené dítětem na místě určeném trenérem, aktivně se podílet na realizaci programu workshopu a spolupracovat se členy jeho týmu, používat pouze určené instruktorem hardwary a softwary, bez vědomí trenéra, nesmíte brát žádné předměty mimo učebnu, kde probíhají kurzy, respektovat majetek, vybavení a učební pomůcky používané během workshopů (rodiče jsou hmotně odpovědní za škodu způsobenou dítětem) a okamžitě nahlásit poškození nebo nesprávné fungování zařízení, po vyučování uklidit své pracoviště podle pokynů trenéra, po skončení lekce nechat kompletní sadu bloků a tabletu/počítač, neopouštět místnost, budovu a terén sám, bez vědomí trenéra, dodržovat pravidla hygieny a slušného chování, mít v zimě vyměnitelné boty, oznamovat trenérům jakékoli nebezpečné a neobvyklé chování ostatních účastníků vůči sobě nebo jiným dětem.


16. Organizátoři si vyhrazují právo vyloučit dítě ze seznamu účastníků workshopu, a to v případě hrubého porušení pravidel účasti a těchto předpisů, bez vracení platby za nevyužitou část workshopu.


17. Organizátor informuje, že je odpovědny vůči třetím osobám v souladu s pojistnými podmínkami pojišťovny (neplatí pro online workshopy).


18. Organizátor neodpovídá za věci ztracené nebo poškozené účastníky workshopu a za poškození věcí patřících jiným dětem - účastníkům a způsobené jinými účastníky workshopu.


19. Organizátor doporučuje, abyste si na seminář nepřinášeli cenná zařízení, např. mobilní telefony, tablety, hudební přehrávače atd., která nejsou nezbytná pro účast na hodinách.


20. Organizátor si vyhrazuje právo změnit program aktivit s přihlédnutím k tempu práce skupiny a úrovni znalostí účastníků.


21. Ustanovení dohod podepsaných individuálně s Organizátorem mají přednost před těmito pravidly.


22. Organizátor prohlašuje, že osobní údaje, které mu budou poskytnuty, budou zpracovány v souladu s platnými předpisy a zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na webových stránkách www.robocode.pl/polityka-prywatnosci/


Informační doložka o ochraně osobních údajůPodle čl. 13 odst. 1–2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dále jen GDPR - rádi bychom vás informovali, že:


1. Správcem vašich osobních údajů je naše společnost RoboCode se sídlem v Lublinu (kód: 20-006) na ul. Hugona Kołłątaja 6/3, číslo NIP: 7123392509, číslo REGON: 384329521 (dále jen „RoboCode" nebo„ správce"). Můžete nás kontaktovat tradičně písemně na adresu našeho sídla nebo e-mailem (info@robocode.cz);


2. Účelem zpracování vašich údajů je uzavření a plnění dohody mezi vámi a správcem, dále jen: „Smlouva", pro kterou je zpracování vašich údajů nezbytné (podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR).


3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely související s plněním Dohody a pro provedení nezbytných opatření před uzavřením Dohody (podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR).


4. Poskytování osobních údajů není povinné, avšak v opačném případě znemožní uzavření a plnění Dohody.


5. Vaše údaje získané za účelem uzavření Dohody budou zpracovány, dokud nebude dosaženo účelu uvedeného v souhlasu nebo dokud nebude souhlas odvolán, podle toho, co nastane dříve. Kromě toho budou osobní údaje zákazníků zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění povinností uložených zákonem společnosti RoboCode a po dobu nezbytnou ke stanovení, odsouhlasení nebo obraně nároků vyplývajících z uzavřených dohod.


6. Správce nemá v úmyslu předat vaše údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.


7. Máte právo požádat správce o přístup k vašim údajům, jejich opravu, přenos a vymazaní nebo o omezení zpracování údajů.


8. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů správcem máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.


9. Na základě vašich osobních údajů nebude správce o vás přijímat automatická rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování.


ORGANIZÁTOR ZÁSTUPCE

DOHODA o službách poskytovaných společností RoboCode Sp.z.o.o

Dohoda je uzavřena …………….......
mezi společností RoboCode Sp.z.o.o, se sídlem v Lublinu, ul.Hugona Kołłątaja 6/3, NIP 7123392509, REGON: 384329521 dále jen ORGANIZÁTOR a

Pan/Paní......................
zastoupen/a....................
dále jen ZÁSTUPCE.

tel. .................... e-mail: .....................


§ 1


ZÁSTUPCE zapisuje .......................
dále jen ÚČASTNÍK (jméno a příjmení dítěte) / (datum narození) na kurzy pořádané společností RoboCode Sp.z.o.o

ve formě denních tematických aktivit v dříve oznámeném období, nazývaných škola (letní škola, zimní škola atd.) a dalších tematických aktivit nebo online školení a dalších tréninků pořádaných společností RoboCode Sp.z.o.o, - dále jen WORKSHOPY, jak je popsáno v Příloze 1 této dohody

§ 2


1. Užívání služeb ROBOCODE dítětem je možné po:

a. doručení ORGANIZÁTOROVI dohody, podepsané rodičem nebo zástupcem dítěte,

b. zaplacení na účet ORGANIZÁTORA částky ve výši 100% ceny uvedené v Příloze 1 této dohody nebo částky uvedené v ceníku https://robocode.pl/#programs, splatné předem, nejpozději 1 den před zahájením výuky;

c. v případě ročních kurzů může být platba rozložena na 8-9 měsíčních splátek, splatných do 10. dne každého měsíce výuky. Poplatek by měl zahrnovat ID účastníka v názvu převodu. Údaje pro převod: RoboCode, 20-006 Lublin, Kołłątaja 6/3


Wroclaw:


Číslo účtu ORGANIZÁTORA: PKO Bank Polski 64 1020 3150 0000 3702 0118 2864 ul. Hugona Kołłątaja 6/3 | 20-006 Lublin |

https://robocode.cz/, info@robocode.cz | tel. +420255790512


Krakov:

Číslo účtu ORGANIZÁTORA: PKO Bank Polski 21102052260000660206827721 ul. Hugona Kołłątaja 6/3 | 20-006 Lublin |https://robocode.cz/, info@robocode.cz | tel. +420255790512

2. Po obdržení platby ORGANIZÁTOR na žádost rodičů / zákonných zástupců vystaví fakturu po obdržení následujících údajů: jméno a příjmení / název instituce........................
PESEL / NIP ............................
úplná adresa............................


§ 3


1. Podpis dohody a zaplacení sjednané částky znamená, že ORGANIZÁTOR rezervuje místo pro určitého ÚČASTNÍKA, a že ÚČASTNÍK přijímá podmínky účasti na hodinách.

2. Všechny podmínky účasti jsou stanoveny v této dohodě a pravidlech účasti připojených k dohodě, a rozvrh hodin bude zveřejněn před zahájením nebo v den zahájení hodin.

3. S podrobnostmi se můžete seznámit telefonicky: tel. +420255790512, e-mailem info@robocode.cz nebo na stránkách https://robocode.cz


§ 4


1. ZÁSTUPCE může odmítnout účast na hodinách zaregistrovaného dítěte zasláním příslušného oznámení ORGANIZÁTOROVI na tuto adresu: pl.robocode@gmail.com.

2. Pokud ZÁSTUPCE odmítne účast během cyklu WORKSHOPU, není ORGANIZÁTOR povinen vrátit platbu za hodiny, na kterých není ÚČASTNÍK přítomen.

3. V případě nepřítomnosti dítěte na hodinách z důvodu nemoci, zmeškané hodiny může dítě odpracovat v jiný den určený ORGANIZÁTOREM a zvolený rodiči/zákonným zástupcem.

4. Je možné převést 100% platby (vcelku nebo částečně) na další WORKSHOPY nabízené ORGANIZÁTOREM.

5. ORGANIZÁTOR nevrací platbu za účast na WORKSHOPECH nebo individuálních hodinách, pokud na nich není ÚČASTNÍK přítomen.


§ 5

V případě nedostatečného počtu účastníků účastnících se WORKSHOPŮ může ORGANIZÁTOR je zrušit před datem jejich zahájení a současně do 3 pracovních dnů přiměřeně uhradit odměnu ZÁSTUPCI.

§ 6


Podpis dohody se rovná prohlášení, že ZÁSTUPCE byl informován, že autorská práva k programům, hrám a vzdělávacím lekcím jsou duševním vlastnictvím společnosti RoboCode a souvisejících společností. ul. Hugona Kołłątaja 6/3 | 20-006 Lublin | https://robocode.cz/, info@robocode.cz | tel. +420255790512


§ 7


1. Zápis dítěte na hodiny se rovná souhlasu s použitím obrazu dítěte navštěvujícího hodiny pro informační a propagační účely, tj. Propagaci kurzů pořádaných společností RoboCode, pouze prostřednictvím webových stránek: RoboCode.pl a facebook / twitter / youtube / instagram a dalších webových stránek provozovaných RoboCode pro marketingové účely.

2. Pokud nesouhlasíte s použitím obrazu ÚČASTNÍKA, zašlete prosím písemné prohlášení na následující adresu: info@robocode.cz

§ 8


V případě špatného chování dítěte, které se účastní výuky, může pedagog provádějící výuku rozhodnout o vyloučení dítěte z výuky. Pokaždé pedagog informuje rodiče/ zástupce dítěte o takové situaci. Platba za hodiny, kterých se dítě nezúčastnilo z vlastní viny, je nevratná.

§ 9


Dohodu lze prodloužit na další cyklus WORKSHOPŮ (druhý semestr/rok), aniž by bylo nutné ji měnit, za předpokladu, že bude uhrazena platba vyplývající z harmonogramu dalšího cyklu.

ORGANIZÁTOR ZÁSTUPCE

PRAVIDLA WORKSHOPŮ


Pokud se tyto předpisy vztahují na „rodiče", mělo by to být chápáno také jako „zákonní zástupci" nebo jiné jimi pověřené osoby. Pojmy „workshop" a „hodiny", „dítě" a „účastník" a „trenér" a „instruktor" jsou používány jako synonyma.

Dodržování pravidel těchto předpisů umožní všem účastníkům maximálně využít strávený čas a umožní lektorům je správně provádět.

1. Pravidla workshopů se vztahují na všechny účastníky od okamžiku, kdy je dítě předáno lektorům, až do konce vyučování, tj. kdy rodiče si dítě vyzvednou.

2. Rodiče jsou povinni si tyto předpisy přečíst a seznámit s nimi účastníky workshopu.

3. Organizátorem hodin je RoboCode se sídlem v Lublinu, ul. Hugona Kołłątaja 6/3, NIP: 7123392509, REGON: 384329521

4. Workshopů se mohou účastnit děti od 5 let. Organizátor umožňuje účast mladším dětem po dohodě s instruktorem a rodičem.

5. V případě kreativních kurzů jsou workshopy založeny na vlastních materiálech.

6. Školitelé RoboCode vynakládají veškeré úsilí, aby vytvořili co nejlepší a bezpečné podmínky pro děti, umožnily jim aktivně se účastnit plánovaných aktivit a života skupiny.

7. Budovy, ve kterých jsou organizovány workshopy, mají kladný závěr hasičského sboru a učebny splňují požadavky školicích místností.

8. Rodiče jsou odpovědní za bezpečnou cestu dítěte k místu pořádání workshopů a zpět (pokud se provádí v prostorách Organizátora). Děti vyzvedávají pouze osoby uvedené na kartě účastníka. Pokud dítě bude navštívit workshopy a vracet se domů samostatně, jsou rodiče povinni napsat prohlášení (obsažené v kartě účastníka).

9. Přihlášení na webu RoboCode.pl nebo jednotlivě v kanceláři Organizátora a provedení platby nebo platby předem za workshop na bankovní účet: ORGANIZÁTOR: PKO Bank Polski 64 1020 3150 0000 3702 0118 2864 ul. Hugona Kołłątaj 6/3 | 20-006 Lublin je podmínkou pro zapsání dítěte do seznamu účastníků. Do názvu převodu zadejte: jméno a příjmení dítěte, název programu a den v týdnu (v případě běžných hodin) nebo datum zahájení kurzů (v případě jednotlivých hodin).

10. Pokud Organizátor není informován o tom, že dítě nezúčastní na hodinách min. 3 dny před datem zahájení, poplatek je nevratný.

11. Je možné převést 100% platby na jiné aktivity / workshopy nabízené Organizátorem (vcelku nebo částečně). Tyto workshopy by měly začít do 2 měsíců od data platby.

12. Pokud k rezignaci dojde v průběhu výuky, Organizátor není povinen vrátit platbu za hodiny, na kterých účastník není přítomen. Zmeškané hodiny dítě může odpracovat s jinou skupinou v jiném čase, pokud jsou v jiné skupině volná místa.

13. Poplatek za účast na workshopech může být vracen pouze v případě dlouhodobé (nad 14 dnů) nemoci dítěte, pokud je o tom Organizátor informován telefonicky nebo e-mailem.

14. Účastníci workshopu mají právo: účastnit se všech hodin, používat bloky, tablety / počítače nezbytné pro realizaci programu kurzů, podávat žádosti, stížnosti a návrhy na změny v programu, mít další přestávky - o této potřebě je třeba informovat školitele.

15. Účastník je povinen: řídit se pokyny a instrukcemi školitelů, řídit se rámcovým harmonogramem workshopů, nechat mobilní zařízení dovážené dítětem na místě určeném trenérem, aktivně se podílet na realizaci programu workshopu a spolupracovat se členy jeho týmu, používat pouze určené instruktorem hardwary a softwary, bez vědomí trenéra, nesmíte brát žádné předměty mimo učebnu, kde probíhají kurzy, respektovat majetek, vybavení a učební pomůcky používané během workshopů (rodiče jsou hmotně odpovědní za škodu způsobenou dítětem) a okamžitě nahlásit poškození nebo nesprávné fungování zařízení, po vyučování uklidit své pracoviště podle pokynů trenéra, po skončení lekce nechat kompletní sadu bloků a tabletu/počítač, neopouštět místnost, budovu a terén sám, bez vědomí trenéra, dodržovat pravidla hygieny a slušného chování, mít v zimě vyměnitelné boty, oznamovat trenérům jakékoli nebezpečné a neobvyklé chování ostatních účastníků vůči sobě nebo jiným dětem.

16. Organizátoři si vyhrazují právo vyloučit dítě ze seznamu účastníků workshopu, a to v případě hrubého porušení pravidel účasti a těchto předpisů, bez vracení platby za nevyužitou část workshopu.

17. Organizátor informuje, že je odpovědny vůči třetím osobám v souladu s pojistnými podmínkami pojišťovny (neplatí pro online workshopy).

18. Organizátor neodpovídá za věci ztracené nebo poškozené účastníky workshopu a za poškození věcí patřících jiným dětem - účastníkům a způsobené jinými účastníky workshopu.

19. Organizátor doporučuje, abyste si na seminář nepřinášeli cenná zařízení, např. mobilní telefony, tablety, hudební přehrávače atd., která nejsou nezbytná pro účast na hodinách.

20. Organizátor si vyhrazuje právo změnit program aktivit s přihlédnutím k tempu práce skupiny a úrovni znalostí účastníků.

21. Ustanovení dohod podepsaných individuálně s Organizátorem mají přednost před těmito pravidly.

22. Organizátor prohlašuje, že osobní údaje, které mu budou poskytnuty, budou zpracovány v souladu s platnými předpisy a zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na webových stránkách www.robocode.pl/polityka-prywatnosci/

Informační doložka o ochraně osobních údajů

Podle čl. 13 odst. 1–2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dále jen GDPR - rádi bychom vás informovali, že:

1. Správcem vašich osobních údajů je naše společnost RoboCode se sídlem v Lublinu (kód: 20-006) na ul. Hugona Kołłątaja 6/3, číslo NIP: 7123392509, číslo REGON: 384329521 (dále jen „RoboCode" nebo„ správce"). Můžete nás kontaktovat tradičně písemně na adresu našeho sídla nebo e-mailem (info@robocode.cz);

2. Účelem zpracování vašich údajů je uzavření a plnění dohody mezi vámi a správcem, dále jen: „Smlouva", pro kterou je zpracování vašich údajů nezbytné (podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR).

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely související s plněním Dohody a pro provedení nezbytných opatření před uzavřením Dohody (podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR).

4. Poskytování osobních údajů není povinné, avšak v opačném případě znemožní uzavření a plnění Dohody.

5. Vaše údaje získané za účelem uzavření Dohody budou zpracovány, dokud nebude dosaženo účelu uvedeného v souhlasu nebo dokud nebude souhlas odvolán, podle toho, co nastane dříve. Kromě toho budou osobní údaje zákazníků zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění povinností uložených zákonem společnosti RoboCode a po dobu nezbytnou ke stanovení, odsouhlasení nebo obraně nároků vyplývajících z uzavřených dohod.

6. Správce nemá v úmyslu předat vaše údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

7. Máte právo požádat správce o přístup k vašim údajům, jejich opravu, přenos a vymazaní nebo o omezení zpracování údajů.

8. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů správcem máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

9. Na základě vašich osobních údajů nebude správce o vás přijímat automatická rozhodnutí, včetně rozhodnutí vyplývajících z profilování.


ORGANIZÁTOR ZÁSTUPCE